Rynek PMŚP

W roku 1997, w celu wsparcia oraz promocji układów produkujących w skojarzeniu energię elektryczną oraz ciepło, rozpoczęto wdrażanie szeregu programów prywatyzacyjnych oraz tworzenie wewnętrznych rynków energii elektrycznej. W tym też celu powołano do funkcjonowania Towarową Giełdę Energii, która miała stać się niezbędnym elementem mającym wpływać na liberalizację polskiego rynku energii elektrycznej. TGE została zarejestrowana i rozpoczęła działalność 7 grudnia 1999 roku. Dzięki doświadczeniu oraz odpowiedniej infrastrukturze informatycznej stworzono, a następnie zaczęto prowadzić, Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej, wyprodukowanej w OZE i Kogeneracji, który jest systemem wsparcia producentów energii w tych źródłach, w oparciu o instrumenty rynkowe.

Równolegle z Rejestrami uruchomiony został Rynek Praw Majątkowych, na którym producenci energii odnawialnej i z kogeneracji, jak i podmioty zobowiązane do zakupu świadectw pochodzenia, mogą handlować prawami majątkowymi do tych świadectw. Świadectwa Pochodzenia, wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek wytwórcy energii z OZE lub Kogeneracji. Obrót nimi następuje wyłącznie za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii, a przedmiotem handlu są Prawa Majątkowe do Świadectw Pochodzenia (zwane również potoczenie „certyfikatami")

W chwili obecnej w Rejestrze Świadectw Pochodzenia występują 4 rodzaje praw majątkowych do świadectw pochodzenia, które mogą być pozyskane przy wykorzystaniu systemu kogeneracyjnego. Są to:

żółte certyfikaty Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1 MW
fioletowe certyfikaty Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy
czerwone certyfikaty Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w pozostałych jednostkach kogeneracyjnych.

W przypadku spalania w urządzeniu kogeneracyjnym biogazu rolniczego, składowiskowego lub oczyszczalnianego ( paliw zaliczających się do grupy OZE) przysługują dodatkowo:

zielone certyfikaty Prawa Majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE

Poniżej wykresy przedstawiające zmiany cen zielonych i żółtych certyfikatów na przestrzeni 12 miesięcy od kwietnia 2010 do kwietnia 2011 roku