Oczyszczalnie ścieków

Przykładowa kalkulacja ekonomiczna dla wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 600 kW zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków

Przyjęte założenia:

Godzinowa produkcja biogazu 230 m3 (65% CH4)
Moc znamionowa systemu CHP 600 kWel 608 kWth
Cena zakupu energii elektrycznej 0,30 zł netto / 1kWh
Przybliżona cena systemu kogeneracyjnego 1 480 000 zł netto
Orientacyjne koszty dodatkowe związane z włączeniem
kogeneratora w aktualny system elektroenergetyczny i cieplny
300 000 zł netto
Roczne koszty eksploatacyjne 240 000 zł netto
Koszty ponoszone
Sposób tradycyjny:
energia elektryczna z ZE
energia cieplna wytwarzana z biogazu
Z wykorzystaniem kogeneracji:
(jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z biogazu)
Roczne koszty energii elektrycznej:
600 kW x 8000 h x 0,30 zł =
= 1 440 000 zł
Roczne koszty energii cieplnej:
Ciepło produkowane w całości z biogazu.
Koszt produkcji ciepła: 0 zł
Łączne koszty zakupu energii :
1 440 000 + 0 = 1 440 000 zł
Dobrano system kogeneracyjny do produkcji
600 kWel / 608 kWciepl
Roczne koszty paliwa:
Paliwem dla kogeneratora jest biogaz.
Koszt paliwa: 0 zł
Koszty rocznej obsługi serwisowej kogeneratora:
koszt obsługi agregatów - 240 000 zł
Łączne koszty eksploatacji kogeneratora:
0 + 240 000 = 240 000 zł
Sprzedaż zielonych certyfikatów:
600 kW x 8000 x 0,27 zł = 1 296 000 zł
Roczny zysk : 1 440 000 – 240 000 zł + 1 296 000= 2 496 000 zł
Koszt inwestycji wynosi ok. 1 780 000 zł
ZWROT INWESTYCJI PO 9 MIESIĄCACH