Zakład przemysłowy-opłacalność kogeneracji

Przykładowa kalkulacja ekonomiczna dla wysokosprawnej kogeneracji pracującej
w Zakładzie Przemysłowym

Przyjęte założenia:

Moc elektryczna modułu kogeneracyjnyego 1000 kW
Moc cieplna modułu kogeneracyjnego 1100 kW
Sprawność elektryczna kogeneratu
42%
Sprawność cieplna kogeneratu 46%
Cena zakupu energii elektrycznej 320 zł netto / MWh
Opłata dystrybucyjna 80 zł/MWh
Opłata mocowa (76,2 zł/MWhx3900h (czas pon.-pt; 7.00-22.00)) 297 180 zł
Cena zakupu gazu ziemnego 1,40 zł netto / 1 m3
Roczne koszty eksploatacyjne modułu kogeneracyjnego (uśrednione koszty w perspektywie
5 lat)
 200 000 zł
Koszt wytworzenia 1,1 MWh ciepła z gazu ziemnego 154 zł/MWh (43 zł/GJ)
Sposób tradycyjny Z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji
Roczny koszt energii elektrycznej:
1,0 MWx8000hx400zł(320+80)+297 180 zł
=3 497 180 zł
Roczny koszt gazu ziemnego grupy E1:
238 m³/hx8000hx1,40 zł/m³=2 665 600 zł
Roczny koszt energii cieplnej:
1,1 MWx8000hx154 zł/MWh=1 355 200 zł
Roczny koszt obslugi serwisowej:
200 000 zł
Łączne koszty energii elek. oraz ciepła
3 497 000 zł+1 355 200 zł=4 852 380 zł
Łącze koszty:
2665 600 zł+ 200 000 zł=2865 600 zł

Roczne oszczędności dla zakładu z tytułu wysokosprawnej kogeneracji:

4 852 380 zł -2865 600 zł= 1 986 780 zł

Zwrot inwestycji: 2-3 lat
W przypadku przyznania premii kogeneracyjnej
Zwrot inwestycji: około 1-2 lat

Analiza jest szacunkowa, oparta na uśrednionych danych, sporządzona dnia: 01.07.2021r.